Ontdek de voordelen van de no-riskpolis: Ook bij vertraging van de WIA-beschikking.

Beste werkgevers,

Wij willen graag de aandacht vestigen op een belangrijk onderwerp dat relevant is voor jouw personeelsbeleid: de no-riskpolis bij het uitblijven van een WIA-beschikking. Dit onderwerp is cruciaal voor werkgevers die te maken hebben met langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. Hieronder vindt je een uitgebreide uitleg en enkele waardevolle tips. Wij staan klaar om jou hierbij te ondersteunen.

Wat is de No-riskpolis?

De no-riskpolis is een regeling die jou als werkgever financieel beschermt wanneer je een werknemer in dienst neemt die een verhoogd risico heeft op arbeidsongeschiktheid. Als een werknemer met een no-riskpolis ziek wordt, kun je als werkgever een beroep doen op deze polis waardoor de loondoorbetalingsverplichting (deels) wordt overgenomen door het UWV. Dit maakt het aantrekkelijker om werknemers met een kwetsbare gezondheid in dienst te nemen.

No-riskpolis bij uitblijven van WIA-beschikking.

Wanneer het UWV niet in staat is om tijdig een beslissing te nemen over een WIA-aanvraag, kan dit leiden tot onzekerheid voor zowel de werknemer als werkgever. Om deze onzekerheid te verminderen en de kansen op werkhervatting te vergroten, past het UWV een buitenwettelijk begunstigend beleid toe door op verzoek een no-riskpolis af te geven. Dit beleid is van kracht sinds 1 mei 2023.

Aanvraagprocedure voor de No-riskpolis.

 1. Initiatief nemen: Wanneer de WIA-beoordeling te laat plaatsvindt, kun je als (ex-)werkgever of de werknemer zelf een verzoek indienen voor een no-riskpolis. Dit verzoek kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan.
 2. Contact met UWV: De werknemer kan bellen met de UWV Telefoon Werknemers. Tijdens het klantcontact wordt de behoefte voor een no-riskpolis besproken en wordt het verzoek doorgezet naar het WIA-team.
 3. Beoordeling van het Verzoek: Het WIA-team onderzoekt of aan de voorwaarden wordt voldaan:
  1. Er moet een aanvraag voor WIA zijn ontvangen die niet tijdig is beoordeeld door het UWV.
  2. De volledige wachttijd moet zijn doorlopen of de verlengde loondoorbetalingsverplichting moet zijn beëindigd.
 4. Beschikking afgeven: Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, geeft de procesbegeleider van het WIA-team binnen twee weken een beschikking af. Deze beschikking wordt ook naar jou als belanghebbende werkgever gestuurd.

Wanneer komt een werknemer in aanmerking voor de No-riskpolis na de WIA-beoordeling?

 • 35-minner & eigen werkgever: Géén recht op no-risk (artikel 29b lid 1 sub b ZW).
 • 35-minner & nieuwe werkgever: Wél recht op no-risk (artikel 29b lid 1 sub b ZW).
  • Als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar na indiensttreding en de aanvang van de arbeidsovereenkomst is binnen 5 jaar na het einde van de wachttijd (WIA-keuring).
 • 35-plusser & eigen werkgever: Wél recht op no-risk (artikel 29b lid 4 ZW).
  • Als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar na de vaststelling van het WIA-recht.
 • 35-plusser & nieuwe werkgever: Wél recht op no-risk (artikel 29b lid 1 sub a ZW).
  • Als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar na indiensttreding.

Voordelen van de No-riskpolis.

 • Financiële bescherming: De werkgever wordt financieel beschermd tegen het risico van ziekte van werknemers met een kwetsbare gezondheid.
 • Stimuleren van werkhervatting: Het verlaagt de drempel om werknemers met een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid aan te nemen.
 • Verhogen van baankansen: Werknemers krijgen meer kans om weer aan het werk te gaan, zelfs als hun WIA-beoordeling nog niet is afgerond.

Tips voor jou

 • Bespreek de mogelijkheden: bespreek de mogelijkheid van een no-riskpolis met jouw werknemers wanneer er sprake is van langdurige ziekte en uitblijven van een WIA-beschikking.
 • Proactief handelen: Neem tijdig contact op met UWV als u merkt dat de WIA-beoordeling vertraging oploopt. Een proactieve houding kan helpen om sneller een no-riskpolis te verkrijgen.

De Arbeidsadviesgroep staat klaar om jou te ondersteunen met passende dienstverlening, actuele informatie en juridisch advies.

Wilt u ook service waar u blij van wordt?
Neem contact met ons op: