WW-premiedifferentiatie 2020, als gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab)

Inzake de aanstaande WW-premiedifferentiatie 2020, als gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab), het volgende. Wat gaat er veranderen? In de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) wordt per 1 januari 2020 geregeld dat de sectorpremies en de uniforme premie Algemene Werkloosheidsfonds (AWf) voor de WW worden afgeschaft en worden vervangen door…

Nieuw: subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk

Op 7 juni 2019 is er een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd in de Staatscourant! Het gaat hier om de subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk. Hiermee het ministerie van SZW projecten ondersteunen die bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk in branches en bedrijven. Het ministerie SZW vindt het van groot belang dat organisaties bewust aan…

Burn-out erkend als beroepsziekte of toch werkfenomeen?

Op 25 mei 2019 heeft de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) burn-out officieel erkend als een zelfstandige beroepsziekte. Het gevoel van burn-out komt voort uit chronische stress op de werkplek, die tot onder meer een negatieve houding ten opzichte van het werk en mindere prestaties kan leiden, luidt de definitie van de WHO. Burn-out zou daarmee behoren tot een…

Update: Uitspraak Hoge Raad inzake BeZaVa (WHK)

Zoals afgelopen maandag aangekondigd is er vandaag een cassatie uitspraak gedaan door de Hoge Raad der Nederlanden. Heel (sociaal zekerheidsrecht) adviserend Nederland keek naar dit moment uit omdat er: 1) mogelijk een herziening zou moeten volgen op toegerekende ZW-schadelasten en 2) mogelijke gevolgen voor de toegerekende WGA-flex schadelast in het verlengde hiervan. Afgelopen vrijdag, 19…

Controleer de voorlopige berekening Loonkostenvoordeel 2019

Per 1 januari 2018 is de regeling met betrekking tot premiekortingen vervangen door de Loonkostenvoordelen (LKV) wat geregeld is in de Wet tegemoetkoming loondomein. Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit de volgende doelgroepen: LKV oudere werknemer (> 56 jaar) LKV arbeidsgehandicapte werknemer LKV herplaatsen…

ESF-subsidie wordt ESF+ 2021-2027

Op 11 maart 2019 heeft staatssecretaris Van Ark van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de huidige programmaperiode 2014 – 2020 van het Europees Sociaal Fonds (ESF). In de brief wordt inzicht gegevens over de voortgang in de uitvoering van het ESF-programma en welke resultaten…

Toekomst participatiefonds: vereenvoudigen en minder uitkeringen

Het Participatiefonds verevent voor schoolbesturen de kosten van wettelijke en bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen. In 2017 ging het hierbij om ruim € 230 miljoen. De huidige systematiek is in de loop der jaren steeds moeilijker geworden. Zo is het verschil tussen vermijdbaar en onvermijdbaar ontslag onduidelijker geworden en kent het reglement van het participatiefonds momenteel 131 aan…

Einde van het vervangingsfonds!

Het vervangingsfonds, opgericht in 1992 voor primair en voortgezet onderwijs en sinds 10 jaar alleen voor het primair onderwijs, wordt op termijn beëindigd. Dit voornemen is terug te lezen de kamerbrief “Toekomst Vervangingsfonds en Participatiefonds primair onderwijs” welke op 6 november 2018 is gepubliceerd. Al in het regeerakkoord van 2012 werd er al gesproken over…