Toekomst participatiefonds: vereenvoudigen en minder uitkeringen

Het Participatiefonds verevent voor schoolbesturen de kosten van wettelijke en bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen. In 2017 ging het hierbij om ruim € 230 miljoen. De huidige systematiek is in de loop der jaren steeds moeilijker geworden. Zo is het verschil tussen vermijdbaar en onvermijdbaar ontslag onduidelijker geworden en kent het reglement van het participatiefonds momenteel 131 aan…

Einde van het vervangingsfonds!

Het vervangingsfonds, opgericht in 1992 voor primair en voortgezet onderwijs en sinds 10 jaar alleen voor het primair onderwijs, wordt op termijn beëindigd. Dit voornemen is terug te lezen de kamerbrief “Toekomst Vervangingsfonds en Participatiefonds primair onderwijs” welke op 6 november 2018 is gepubliceerd. Al in het regeerakkoord van 2012 werd er al gesproken over…

Inzetbaarheid op de kaart zetten binnen uw organisatie!

Binnenkort is het weer zover en kan weer een ESF-subsidie worden aangevraagd door bedrijven en instellingen. Hierbij gaat om het langer en productiever aan het werk houden van medewerkers. Er kan middels een ESF-subsidie aanvraag de helft van de projectkosten gesubsidieerd worden met een maximum van 15.000,- EURO. Een voorwaarde is dat de aanvrager de…

Helft zorgpersoneel haalt de pensioengerechtigde leeftijd niet

Ruim de helft van alle zorgverleners (52%) vreest het werk niet te kunnen volhouden tot de pensioenleeftijd. Dit heeft onder andere te maken met de stijgende AOW-leeftijd maar ook met de alsmaar toenemende werkdruk. Binnen de sector zorg en welzijn is het probleem het grootst voor medewerkers van verzorgingshuizen. Hier denkt 60% (!) het werk…

Nieuw premiesystematiek ZW en WGA?

In een kamerbrief van 5 juli 2018 heeft minister Koolmees van SZW laten weten een verbeterde en toekomstbestendige premiesystematiek voor de ZW en WGA te willen ontwikkelen voor kleine en middelgrote werkgevers. Hierbij wordt dan de huidige sectorale premie vervangen. Als uitgangspunt wordt het risicoprofiel van de werkgever genomen. Daarnaast moet er rekening worden gehouden…

Werkgevers laten geld liggen door ondergebruik No-Risk

Weer een onderwerp die altijd onze interesse heeft en deze keer gaat het over de no-risk polis. Dit is een compensatieregeling voor werkgevers met medewerkers in dienst met een arbeidsbeperking. Deze regeling compenseert werkgevers bij ziekte van werknemers met een arbeidsbeperking in de loondoorbetalingsverplichting. Deze regeling zou een stimulans moeten zijn voor werkgevers om mensen…

UWV: juninota 2018

Het UWV heeft een paar dagen geleden weer de juninota 2018 gepubliceerd waarin de laatste ontwikkelingen zijn weergegeven van de wetten en fondsen UWV 2018 – 2019. Opvallende zaken met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid: Voor 2018 zijn de ramingen voor de gemiddelde uitkeringshoogte WGA naar beneden bijgesteld en voor de IVA naar boven bijgesteld.…