AOV Ziekenhuizen2024-01-24T18:04:30+02:00
  • Cao Ziekenhuizen

AOV Ziekenhuizen Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

AOV Ziekenhuizen Collectieve arbeidsongeschiktheids-
verzekering (AOV)

Per 1 januari 2024: wijzigt de CAO Ziekenhuizen op een aantal punten. Een van de punten is dat is dat werkgevers een arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA-Hiaat) moeten afsluiten bij Loyalis vóór 1 januari 2024!

Wij zorgen ervoor dat:

  • je aan de CAO verplichtingen voldoet per 1 januari 2024
  • Dat dit zonder gedoe gaat en digitaal
  • Dat wij korte lijnen hebben met de verzekeraar
  • Dat werknemers de communicatie ontvangen
  • Je één contactpersoon hebt als organisatie

Waarom een WIA verzekering in de CAO geregeld

In de Cao Ziekenhuizen 2023 – 2025 is de afspraak gemaakt dat werkgevers hun werknemers een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA-hiaatverzekering) zullen bieden. Aanleiding was de coronapandemie, die tot veel zieke werknemers in de zorg heeft geleid (long Covid).

Langdurig verzuim leidt in sommige gevallen tot WIA instroom. Een aantal werknemers is door long-Covid in de WIA geraakt, of door andere redenen langdurig arbeidsongeschikt zijn geraakt.

Wanneer een werknemer “gedeeltelijk arbeidsongeschikt” is wordt hij vaak geconfronteerd een aanzienlijke inkomensdaling. De WIA uitkeringen voldoen vaak niet om financieel stabiel te blijven.

Zonder gedoe voldoen aan de verplichtingen vanuit de nieuwe CAO?

Loyalis heeft Arbeidsadviesgroep gekozen als geselecteerde adviseur, waardoor wij nauw samenwerken. Hierdoor kunnen wij jou bijstaan bij het aanvragen van de Arbeidsongeschiktheids-verzekering, het opzeggen van bestaande verzekeringen en het stroomlijnen het aanvraagproces. Onze nauwe band met Loyalis zorgt voor efficiënte en korte communicatielijnen, waardoor wij u snel en effectief kunnen ondersteunen.

Cao afspraak met verplicht karakter

Een gevolg van de cao-afspraak is dat werkgevers verplicht aansluiten op de aanstaande cao-verzekeringsmantel. Het gaat immers om een collectieve regeling. Dit betreft ook de inloop, voor medewerkers die al onder een eigen collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering vallen, dit vanuit het oogpunt van solidariteit.

  • Als er al een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering loopt voor de medewerkers, kan het contract worden voortgezet worden tot contractvervaldatum. Daarna dient ook dat contract omgezet te worden naar de cao-verzekeringsmantel.
  • Het kan zijn dat uw verzekeringscontract eind dit jaar afloopt. U heeft mogelijk al van de verzekeraar een zogenaamd prolongatievoorstel ontvangen. Het verzoek is om te besluiten niet tot voortzetting over te gaan en de verzekeraar of intermediair hiervan in kennis te stellen.

AOV Ziekenhuizen Beschikbare Dekkingen

Om ervoor te zorgen dat iedereen goed verzekerd is, zijn de volgende dekkingen beschikbaar binnen de mantelovereenkomst.

Verplichte dekking bij 35-80% arbeidsongeschiktheid

Dekking bij 35-80% arbeidsongeschiktheid | WGA-Hiaat Deze verplichte dekking vult het risico bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%) voor alle werknemers in loondienst aan tot minimaal 70% van het verzekerd inkomen. Loyalis biedt ook een re-integratiebonus en verzekert het inkomen tot de hoogte van het ongemaximeerd pensioengevend inkomen.

Verplichte dekking Inlooprisico WGA-Hiaat 35-80%

Dekking Inlooprisico WGA-Hiaat 35-80% Deze verplichte dekking dekt het inlooprisico voor de WGA-Hiaat bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%). Loyalis biedt een inloopdekking voor medewerkers met een eerste ziekteverzuimdag tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2024, op voorwaarde dat er geen lopende WGA-hiaatverzekering elders is.

Dekking bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid

Dekking bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid | optioneel Deze dekking zorgt ervoor dat het inkomen van een medewerker bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid wordt aangevuld met 70% van het inkomensverlies gedurende 3 jaar.

Dekking bij beroepsarbeidsongeschiktheid

Dekking bij beroepsarbeids-
ongeschiktheid

Dekking bij beroepsarbeidsongeschiktheid (BAO) | optioneel Deze dekking beschermt het inkomen van (medisch) specialisten bij beroepsarbeidsongeschiktheid bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid.

De premies en ingangsdata van de AOV Ziekenhuizen verschillen per dekking.

Dekking bij Premiepercentage
< 35% arbeidsongeschikt 0,09%
35-80% arbeidsongeschikt 0,15%
Inlooprisico 35-80% arbeidsongeschikt 0,062%*
Beroeparbeidsongeschiktheid (BAO) 0,69%

Veelgestelde vragen over AOV Ziekenhuizen

Wanneer hebben werknemers recht op een uitkering vanuit het inlooprisico?2023-12-01T10:35:34+02:00

Het inlooprisico is collectief meeverzekerd voor iedere medewerker, waarvoor tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2024 (al dan niet tijdelijk) geen verzekering voor het arbeidsongeschiktheidsrisico elders liep. Als er een verzekering elders liep, ongeacht de invulling van de dekking, is het inlooprisico niet gedekt bij Loyalis. Let op: alleen voor de dekking bij 35-80% arbeidsongeschiktheid geldt inloop. Je bekijkt de details in de Polisvoorwaarden AOV Ziekenhuizen 2024.

Moet een organisatie een UBO verklaring delen met Loyalis?2023-12-01T10:35:15+02:00

Ja, dit is verplicht. Je hoeft de UBO-verklaring pas te delen bij het ondertekenen van de offerte. Waarom is dit verplicht? A.s.r is wettelijk verplicht de uiteindelijk belanghebbenden, oftewel de Ultimate Beneficial Owner (UBO), van een organisatie te identificeren. A.s.r. verwerkt de gegevens van de UBO in het kader van cliëntonderzoek, dat verzekeraars en andere financiële instellingen uitvoeren, om te voldoen aan de Customer Due Dilligence (CDD) verplichtingen die voortvloeien uit: • De Wft (Wet op het financieel toezicht).

Wat is de duur van de overeenkomst?2023-12-01T10:34:59+02:00

Na 5 jaar eindigt de overeenkomst. In de loop van het 5e jaar doet Loyalis een prolongatievoorstel en kan StAZ/NVZ overwegen een nieuwe marktverkenning uit te voeren.

Moeten werknemers afstand doen van de regeling als zij dat al eerder hebben gedaan bij voorgaande verzekeraars?2023-12-01T10:34:43+02:00

Ja, medewerkers die niet deelnemen aan de (bestaande) collectieve verzekering van hun werkgever, en hiervoor eerder een afstandsverklaring hebben ingediend, dienen nu opnieuw een afstandsverklaring in te dienen als ze niet automatisch verzekerd willen zijn per 1 januari 2024. Deze medewerkers neemt Loyalis niet mee in de premieberekening. De inlooppremie bedraagt per jaar 0,062%. De werkgever betaalt in 5 jaarlijkse termijnen. Het ongemaximeerde pensioengevend inkomen is de grondslag voor de premie.

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn en hoe wij jou kunnen ondersteunen bij verzuim?

Geef hieronder jouw gegevens door en we bellen je op het moment dat dit jou goed uit komt.

Ga naar de bovenkant